WMO 2015


De Wmo 2015 is ingevoerd in het kader van de hervormingen in de zorg, noodzakelijk om het zorgstelsel in Nederland betaalbaar te houden. Met ingang van 1 januari 2015 is de AWBZ opgeheven en zijn de zorg en ondersteuning overgegaan naar de Wmo, de zorgverzekering, de Wet op de jeugdhulp en de Wet langdurige zorg.

Ook streeft de overheid naar minder bureaucratie – regels worden samengevoegd of verdwijnen en indicaties vereenvoudigd – en doet zij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en solidariteit van de samenleving: ‘niet leunen maar steunen’. Mensen die dat kunnen moet zelf oplossingen bedenken voor problemen die ze in hun omgeving tegenkomen. En tot slot, de impact van de extramuralisering en vermaatschappelijking van de zorg. Initiatieven op dit gebied zijn vrijwel allemaal lokaal- of regionaal gericht maar werden geremd door de wet- en regelgeving vanuit de centrale overheid. Daar komt de gemeente in beeld als de daarvoor aangewezen instantie, want die staat immers het dichtst bij de burger.

Doelgroep
Deze cursus richt zich ten eerste op medewerkers die starten in een Wmo-functie. Hiernaast is de cursus geschikt voor alle medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de Wmo (zowel beleidsmatig als in de uitvoering) en medewerkers van gebiedsteams.

Resultaat
Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:

 • de inhoud van de Wet maatschappelijke ondersteuning binnen de context van het herziene zorgstelsel weergeven;
 • aangeven en verklaren wat de taak van de gemeente is;
 • de rol en verantwoordelijkheden van de gemeente binnen het zorgstelsel uitleggen en toepassen;
 • aangeven wat wordt verstaan onder maatschappelijke ondersteuning;
 • aangeven wat de betekenis is van de begrippen ‘algemene voorziening’ en ‘maatwerkvoorziening’;
 • het belang en de inhoud van het beleidsplan toelichten;
 • het proces van aanvraag tot en met verstrekking beschrijven;
 • de aanvraag in een juridische context plaatsen.

Programma
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • de Wmo binnen het Nederlandse zorgstelsel, de drie decentralisaties in het sociale domein;
 • ontwikkeling van de Wmo;
 • Wmo 2015: inhoud en fundamenteel verschil met de oorspronkelijke Wmo (2007);
 • het gemeentelijke beleidsplan, de verordening en het besluit;
 • de betekenis van maatschappelijke ondersteuning: bevorderen van sociale samenhang, ondersteunen van de zelfredzaamheid, bieden van beschermd wonen en opvang;
 • de te verstrekken voorzieningen, te onderscheiden in algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen;
 • het aanvraagproces;
 • de beschikking, de mogelijkheid van bezwaar en beroep.


Werkwijze
De lesstof wordt op een interactieve wijze behandeld. Met praktijkcases en jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep wordt de theorie direct vertaald naar de praktijk. Nadrukkelijk komt de rol van de politiek daarbij aan de orde.

Interesse