Wat betekent de AVG voor de gemeente

De gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de gemeentelijke omgeving
 
De Algemene verordening gegevensbescherming is sinds mei 2018 in werking. De regels zijn aangescherpt, de boetes zijn hoog en de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft haar personeelsbestand verdubbeld.
Wat zijn de ervaringen, wat zijn  de misverstanden, bijvoorbeeld over verwerkersovereenkomsten, het recht om vergeten te worden en het begrip ‘toestemming’.
 
In deze intensieve en praktische bijeenkomst worden de gevolgen van de AVG voor de gemeentelijke omgeving toegelicht zoals in het sociaal domein, werk en inkomen, openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving, geo-informatie e.d.. Er wordt een model aangereikt waarmee de rechtmatigheid van het handelen kan worden getoetst. 
 
De deelnemers worden uitgenodigd casussen en vragen aan te leveren zodat die behandeld  kunnen worden.
Doelgroep
Juristen, functionarissen gegevensbescherming, privacy beheerders en alle medewerkers en projectleiders die betrokken zijn bij de implementatie en de uitvoering van de AVG.
 
Aan bod komt
- Eerste ervaringen met de AVG en de Uitvoeringswet AVG
- De verhouding tussen de AVG en overige wetten die de gemeente uitvoert
- Welke bepalingen zijn voor een gemeente niet van  toepassing
- Wanneer is sprake van een ‘verwerker’
- Wanneer moet een verwerkersovereenkomst gesloten worden.
- Wat is (on)logisch bij het aanleggen van het ‘register van verwerkingen’.
Er wordt een overzicht met betrouwbare bronnen uitgereikt.
 

Interesse