Juridische aspecten van de jeugdwet

Als gevolg van de decentralisaties hebben gemeenten veel nieuw verantwoordelijkheden. Vooral binnen de jeugdwet gaat het om complexe zaken, kennis van de juridische aspecten van de Jeugdwet is onontbeerlijk voor iedereen die in het sociaal domein te maken heeft met deze wet. In één dag komen behalve de Jeugdwet ook de Awb en het BW alsmede privacywetgeving ruimschoots aan de orde. In deze cursus komen behalve de laatste ontwikkelingen in de Jeugdwet ook  jurisprudentie, overgangsrecht, privacy-ontwikkelingen e.d. aan de orde.

Doelgroep

Doelgroep: adviseurs, klantmanagers, beleidsmedewerkers en (gemeente) juristen die werken met de Jeugdwet en hun kennis up to date moeten houden.

.Resultaat

 • De deelnemers kennen en begrijpen de relevante bepalingen van de Jeugdwet, Burgerlijk Wetboek
 • De deelnemers in staat de regels in de praktijk uit te leggen en toe te passen.
 • De deelnemers kunnen het geleerde in de dagelijkse praktijk toepassen.

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. De Jeugdwet
 • De voor de gemeentelijke praktijk relevante bepalingen van de Jeugdwet en het Jeugdwetbesluit
 • De rol van de gemeente in de Jeugdwet
 • De verordening op basis van de Jeugdwet
 • Bezwaren en beroep binnen de Jeugdwet
 • Drang en Dwang
 • De Veegwet
 1. Burgerlijk Wetboek
  • Wie heeft gezag?
  • Het belang van de leeftijd van de jongere
    
 2. Rollen en bevoegdheden van de verschillende partijen
  • Gemeenteraad
  • B&W
  • Gecertificeerde instellingen
  • De Raad voor de Kinderbescherming,
  • De ouders
  • De minderjarigen
  • Wat mag je mandateren?
    
 3. Specifieke onderwerpen binnen de Jeugdwet
  • PGB
  • Privacy
  • Het gedwongen kader
  • Aansprakelijkheid van wijkteams
  • Algemene en individuele voorziening
  • Afbakening van jeugdwet met andere wetgeving, zoals de Wlz, Passend onderwijs en de ZVW.
  • De rol van de kinderrechter
    
 4. Juridische actualiteiten
  • Jurisprudentie
  • Lessen uit de rapportages van de inspecties Jeugd.

Werkwijze

De lesstof wordt op een enthousiasmerende en interactieve wijze behandeld. Door middel van praktijkcases wordt meteen gezorgd voor een levendige vertaling van de regels naar de praktijk met daarbij veel ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van eigen casussen.

De cursus is  ook zeer geschikt om in company voor één of meerdere gemeenten uit te voeren.

Interesse