WMO

Mensen met psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen kunnen langer of sneller zelfstandig wonen als er passen...

Het uitwisselen en delen van kennis zorgt voor krachtige oplossingen. In dit leeratelier dagen we deelnemers uit om acti...

Het leeratelier is een werkvorm die van toepassing is voor beleidsmedewerkers, medewerkers van de toegang, medewerkers v...

Gemeenten en maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol in het tegengaan van armoede onder kinderen. In de...

De relatie tussen inwoners en overheid verandert. In de leergang wordt ontdekt hoe deze nieuwe relatie vorm en inhoud kr...

Burger- en overheidsparticipatie vraagt om een andere rol van de overheid. Voor gemeenteraden en colleges betekent dit d...

De Wmo 2015 is ingevoerd in het kader van de hervormingen in de zorg, noodzakelijk om het zorgstelsel in Nederland betaa...

De decentralisatie binnen het sociaal domein bieden de gemeente veel kansen om de ondersteuning aan burgers integraal vo...

De Wmo is ingegaan op januari 2015. In deze cursus wordt stilgestaan bij de maatschappelijke en juridische ontwikkelinge...