Privacy & informatie, oktober 2017

Redactioneel
Nicole Wolters Ruckert

De AVG-eindstreep, een spurt richting 25 mei 2018 lijkt ingezet
21 september, begin van de herfst. De natuur maakt zich klaar voor de winterslaap. Een winterslaap is dit jaar alle general counsels, privacy counsels, privacy officers, data protection officers, FG’s en ‘last but not least’ mijn eigen beroepsgroep: de privacyadvocaten niet gegund. Iedereen draait overuren om de magische grens van 25 mei 2018 te halen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vanaf dan de nieuwe privacyrealiteit. Iedereen is zich intussen wel aan het voorbereiden op de AVG.

Het recht op vergeten en Google
Mr. J. Lousberg en dr. C. Cuijpers

In de jurisprudentie heeft de rechter in Nederland zich recentelijk een aantal keren moeten buigen over vragen betreffende het recht om vergeten te worden. In deze uitspraken stond centraal de verwerking van gegevens door Google in haar zoekmachine en de daaruit volgende zoekresultaten en verwijzingen naar bronpagina’s. In deze bijdrage focussen we enerzijds op de rechterlijke afweging van de tegenover elkaar staande grondrechten: het recht op privacy, het recht op informatiegaring en het recht op vrijheid van ondernemerschap. Anderzijds zoomen we in op twee elkaar tegensprekende rechterlijke uitspraken over de vraag of de verwerking van strafrechtelijke gegevens door een zoekmachine is aan te merken als de verwerking van gevoelige persoonsgegevens.

De Wet uitvoering antidopingbeleid: de gespannen relatie tussen antidopingmaatregelen en gegevensbescherming. Deel 3 (slot): rechten en plichten in het gegevensbeschermingsrecht
Dr. B. van der Sloot, M. Paun LLM en prof. dr. R. Leenes

In de antidopingcontext worden er op grote schaal gegevens verwerkt en doorgevoerd naar landen buiten
de EU. Veel van deze gegevens zijn aan te merken als bijzondere persoonsgegevens. Dit artikel bespreekt de plichten van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en de rechten van het datasubject, dat wil zeggen de atleet. Ook komen de principes van noodzakelijkheid en proportionaliteit aan bod. Tot slot worden de contouren van de Wet uitvoering antidopingbeleid kort uiteengezet.

Attentie! WhatsAppbuurtpreventie: een verkenning van een ambivalent fenomeen
Drs. A.E. Mols

Op menig straathoek staat tegenwoordig een bord dat de aanwezigheid van een WhatsAppbuurtpreventiegroep aangeeft. Dit burgerinitiatief stelt buurtbewoners in staat om bij te dragen aan de veiligheid. Samen proberen zij inbraken en criminaliteit actief te voorkomen. Interviews met buurtbewoners en groepsbeheerders tonen echter aan dat deze groepen ook kunnen leiden tot gevoelens van onveiligheid en onderlinge conflicten en dat uitsluiting en privacyschending van voorbijgangers in sommige buurten onvermijdelijk is. Aan WhatsAppbuurtpreventie, een vorm van participatory policing, kleeft daarnaast het risico dat deelnemers het recht in eigen hand nemen. Vanwege de ambivalente aard van dit fenomeen is een kritische analyse van de persoonlijke gevolgen van WhatsAppbuurtpreventie van groot belang. Dit artikel komt voort uit promotieonderzoek naar het dagelijks gebruik van diverse mobiele technologieën, de auteur is verbonden aan de afdeling Media & Communicatie (Erasmus Universiteit Rotterdam).