Privacy & Informatie, februari 2017

Redactioneel
‘To have a DPO or not … ’
Nynke Wisman

Dat lijkt de ‘million dollar question’ waar veel bedrijven voor staan bij de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zijn ze verplicht om een Data Protection Officer (DPO), in het Nederlands ‘functionaris voor de gegevensbescherming’, aan te stellen? Het houdt de gemoederen al een behoorlijke tijd bezig. Vol spanning is gewacht op de opinie van de Artikel 29-werkgroep die uitsluitsel zou bieden. Op 13 december 2016 wordt (de consultatieversie van) deze opinie eindelijk gepubliceerd.  Helaas blijkt de ‘million dollar question’ nog steeds niet volledig beantwoord en rijst een volgende, nog prangender, vraag.

De Wet uitvoering antidopingbeleid: de gespannen relatie tussen antidopingmaatregelen en gegevensbescherming. Deel 1: de antidopingwereld
Mr. drs. B. van der Sloot, M. Paun LLM, prof. dr. R. Leenes

Sporters kunnen worden onderworpen aan zeer verregaande maatregelen in verband met de strijd tegen doping. Zo kunnen zij worden verplicht per dag hun verblijfplaatsen door te geven en kunnen er bloed- en urinemonsters worden verzameld en opgeslagen in het geval zij worden onderworpen aan een dopingtest. Deze gegevens worden gedeeld met partijen in het buitenland, die onder andere gevestigd zijn in Zwitserland en Canada, maar ook daarbuiten. Deze maatregelen treffen vooral professionele atleten, maar kunnen onder omstandigheden ook worden opgelegd aan amateursporters. De vraag is of deze grootschalige gegevensverwerking en -doorvoer legitiem en proportioneel is in het kader van het recht op privacy en gegevensbescherming. De Nederlandse regering heeft onlangs een wet naar de Kamer gestuurd om deze gespannen relatie in te kaderen en bij wet te regelen. Dit artikel beschrijft de antidopingwereld, de betrokken partijen en de gegevensverzameling en -doorvoer die plaatsheeft. Een tweede artikel, dat in het volgende nummer van P&I verschijnt, zal de juridische haken en ogen in het algemeen en van de thans aanhangige wet in het bijzonder bespreken.
 
Blockchain aan de ketting van de Algemene verordening gegevensbescherming?
Mr. dr. E.W. Verhelst

Blockchain is een actueel thema. De berichtgeving over dit onderwerp spreekt van een baanbrekende technologie die onze samenleving drastisch zal veranderen. In dit artikel wordt blockchaintechnologie op conceptueel niveau gepresenteerd, en wordt bekeken welke (soort) toepassingen met behulp van deze technologie kunnen worden ontwikkeld. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre blockchain mogelijk knelt met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De analyse zal plaatsvinden op basis van karakteristieken van blockchaintechnologie (gedistribueerde databasetechnologie en permanente opslag van persoonsgegevens) alsmede ten aanzien van het gebruik van asymmetrische encryptie in de blockchain. Het artikel wordt afgerond met een aantal aanbevelingen ten aanzien van de ontwikkeling van blockchaintechnologie en het gebruik van blockchaintoepassingen in relatie tot de bescherming van persoonsgegevens.
 
Privacyaspecten van track-en-tracetechnologie in de zorg
Mr. C.W.J.M. Ebbers, dr. ir. J. van Hoof Eur Ing, ir. C.E. Oude Weernink

Met dit artikel wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van technische hulpmiddelen in de zorg. Het is een eerste schets van de juridische aspecten van de inzet van track-en-tracetechnologie, met name in verpleeghuizen. Het onderwerp privacy wordt beschreven in relatie tot de inzet van technologie. Het streven is om vanuit het perspectief van de zorgaanbieder de werkprocessen efficiënter in te richten en hulpmiddelen efficiënter te beheren met als doel de kwaliteit van de zorg en het welbevinden van de bewoner te verhogen. Aan het eind van dit artikel wordt een eerste aanzet tot een oplossing gegeven.
Dit artikel maakt deel uit van het SIA-RAAK-project SCHAT: Smart Care Homes and Assistive Technologies van Fontys Hogescholen.

Verslag VPR-debat Uitvoeringswet AVG d.d. 10 januari 2017
Mr. R.C. Heijna

Op 10 januari jl. stond de bijeenkomst van de Vereniging Privacy Recht (VPR) in het teken van het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Deze wet zal uitvoering gaan geven aan de AVG voor Nederland. De Uitvoeringswet AVG lag tot 20 januari jl. ter consultatie. Het doel van de bijeenkomst van de VPR was om inzicht te krijgen in de aandachts- en verbeterpunten die de praktijk heeft gesignaleerd ten aanzien van het voorstel. Dat hieraan in de praktijk behoefte bestaat mag blijken; met een opkomst van meer dan 100 deelnemers was de zaal bij Kennedy Van der Laan goed gevuld.
 
Column: Het digitaal panopticum
E. Koreman