Privacy & Informatie, december 2016

Redactioneel
Veel onduidelijkheden kenmerken de nieuwe AVG
Jan Holvast
Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2016 in werking is getreden, neemt de vraag naar de consequenties hiervan voor overheid en bedrijfsleven toe. De vraag stellen blijkt gemakkelijker te zijn dan deze te beantwoorden. De oorzaak hiervan zijn de vele onduidelijkheden die de AVG kenmerken. Deze onduidelijkheden moeten binnen anderhalf jaar opgehelderd zijn via nationale implementatiewetgeving. Hoe deze eruit zal zien is evenmin duidelijk, al zullen de nationale verschillen, zo wordt gevreesd, aanzienlijk zijn.

Redactioneel
Veel onduidelijkheden kenmerken de nieuwe AVG
Jan Holvast
Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2016 in werking is getreden, neemt de vraag naar de consequenties hiervan voor overheid en bedrijfsleven toe. De vraag stellen blijkt gemakkelijker te zijn dan deze te beantwoorden. De oorzaak hiervan zijn de vele onduidelijkheden die de AVG kenmerken. Deze onduidelijkheden moeten binnen anderhalf jaar opgehelderd zijn via nationale implementatiewetgeving. Hoe deze eruit zal zien is evenmin duidelijk, al zullen de nationale verschillen, zo wordt gevreesd, aanzienlijk zijn.

Wifi-tracking in de winkel(straat): inbreuk op de privacy?

B.F.E. Bosch, prof. dr. N.A.N.M. van Eijk

Tegenwoordig wordt de consument op steeds grotere schaal gevolgd via de wifi-signalen die smartphones uitzenden. Inzicht in hoe consumenten zich gedragen in een winkel levert commerciële voordelen op voor de winkeliers, maar ook risico’s voor de persoonlijke levenssfeer. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens is gegevensverwerking via wifi-tracking toegestaan, mits wordt voldaan aan de strenge eisen die de wet stelt. Ter vergelijking wordt gekeken naar de regulering van wifi-tracking in de Verenigde Staten.

Naar een recht op elektronische inzage in het medisch dossier

Mr. dr. J. Nouwt

De Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Veiligheid en Justitie bereiden een wijziging voor van Afdeling 5 van Titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (ook wel Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst genoemd, hierna: WGBO), de Jeugdwet en enkele andere wetten. Deze wijzigingen worden nodig geacht ter verbetering van de patiëntgerichte zorg. Via internet konden personen en organisaties hun reacties geven op de voorgestelde wijziging van met name de WGBO. Deze internetconsultatie is op 10 juni 2016 afgesloten. De voorstellen betreffen onder andere wijzigingen van het recht op inzage in het eigen medisch dossier. In deze bijdrage bespreek ik waarom het een gemiste kans is dat het voorstel niet tevens een recht op elektronische inzage bevat. Maar eerst nog een kort overzicht van andere voorstellen tot wijziging van het inzagerecht in de WGBO.

Accountability in de AVG: betere processen en een sterkere positie van betrokkenen

Dr. D.E. Comijs

De AVG vervangt de huidige meldingsplicht door een verantwoordingsplicht, die ook wel als accountability wordt aangeduid. Het niet voldoen aan de verantwoordingsplicht kan worden bestraft met de maximale boete van € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet. De verantwoordelijke moet zijn keuzes duidelijk maken. Zo moet hij bijvoorbeeld kunnen uitleggen waarom in bepaalde gevallen niet voor encryptie of pseudonimisering is gekozen en met wie de gegevens worden gedeeld. Door de grotere transparantie kan accountability de positie van betrokkenen versterken.

Boekbespreking: M. Malsch, N. Dijkman & A. Akkermans, Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het strafproces (Onderzoek in opdracht van het WODC)

Mr. W. Andelbeek

M. Malsch, N. Dijkman & A. Akkermans, Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het strafproces (Onderzoek in opdracht van het WODC), Den Haag: Boom Criminologie 2015, ISBN 9789462366473. De uitgave is ook open access beschikbaar op VU DARE, www.nscr.nl/wp-content/uploads/het-zichtbare-slachtoffer.pdf

Verslag Jaarcongres Vereniging Privacyrecht 2016

Mr. drs. N.M. Wisman